SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA MULTISTORE ŠTACUNA D.O.O. ZA PARTNERJE

Člen 1  Uvodna določila
1.1 Ti splošni pogoji poslovanja določajo medsebojne pravice in obveznosti Multistore Štacuna d.o.o. in Partnerja. Multistore Štacuna d.o.o. zaračunava partnerju provizijo od prodaje blaga in storitev.

 

Člen 2  Ponudba blaga
2.1 Partner odgovarja za vsebino ponudbe blaga kot tudi za vse druge vsebine, ki jih vnese v spletni tržnici prek elektronske administracije. Partner bo blago vedno razvrščal v kategorije skladno z logiko spletne tržnice. Partner zagotavlja in jamči, da oddana vsebina ne krši in v nobenem primeru ne bo kršila nobenih zavezujočih pravnih predpisovali pogodbenih dogovorov ter da bo izpolnjevala vse zahteve veljavnih in učinkujočih pravnih predpisov (vključno s pravnimi predpisi EU) za predstavitev blaga končnim kupcem. Partner se zavezuje, da bo končne kupce seznanil z značilnostmi blaga, resnično, kot to zahtevajo veljavni pravni predpisi, vključno s predpisi, namenjenimi zaščiti potrošnikov in preprečevanju zavajajočega oglaševanja.

 

Člen 3  Postopek z naročilom, način in cena dostave blaga
3.1 Kupoprodajna pogodba med partnerjem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec odda naročilo in prejme elektronsko sporočilo o nakupu. S potrditvijo nakupa kupec sprejme splošne pogoje.
3.2 Partner poskrbi za dostavo posameznega naročila. Partner določi ponudnika in ceno dostave.
3.3 Partner preko elektronske administracije naročil javlja statuse naročil. V obdelavi, poslano, dostavljeno, preklicano, zavrnjeno in neuspešno, če dostavo ni bilo možno realizirati.
3.4 Partner izda račun kupcu za posamezno naročilo.

 

Člen 4  Cene izdelkov
4.1 Cene izdelkov so navedene v evrih / € in veljajo na dan naročila. Vključitev DDV v ceno je odvisna od statusa partnerja, če je le ta zavezanec za ddv ali nezavezanec za ddv. V ceni izdelka niso všteti stroški dostave. Partner je zlasti odgovoren za to, da kupec vedno prejme blago po ceni, po kateri je kupec naročil blago. Cene objavljene v času naročila veljajo tako za kupca, kot tudi za partnerja. Pogodba, ki jo skleneta partner in uporabnik je shranjena na sedežu podjetja Multistore Štacuna d.o.o. , Tržaška 65, 2000 Maribor oz. na ustrezno varovanem oddaljenem strežniku ponudnika. Uporabnik lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti na info@štacuna.si oziroma kopijo pogodbe (naročila) kupec prejme po oddaji naročila na njegov elektronski naslov.

 

Člen 5 Garancije, reklamacije in vračilo blaga
5.1 Partner zagotavlja garancijo za kakovost za vso blago. V primeru hrane in pijače je ta garancija za kakovost omejena z rokom trajanja proizvodov.
5.2 V primeru reklamacijskega zahtevka in vračila blaga, ki ga kupec glede blaga predloži Multistore Štacuna d.o.o., bo Multistore Štacuna d.o.o. prepustil reševanje takega zahtevka partnerju.
5.3 Vračilo blaga in reklamacija se izvede na naslednji način: Kupec reklamira in vrne blago partnerju. Kupec pošlje blago, ki je predmet reklamacije in vračila, neposredno partnerju. Partner bo reklamacijski zahtevek reševal neposredno s kupcem. Partner bo vsako takšno reklamacijo in vračilo blaga obravnaval na način in v rokih, ki jih določa veljavna zakonodaja.

 

Člen 6 Varovanje osebnih podatkov
6.1 Podatki, ki jih posreduje kupec, so strogo zaupni in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001-popr.) in Zakonu o varstvu potrošnikov – ZVPot-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo – Uradni list RS, št. 14/03). Partner se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Partner bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik tako, da poskrbi za varnost in zaščito svojega uporabniškega imena in gesla.

 

Člen 7 Promocija Blaga
7.1 Partner se strinja, da lahko Multistore Štacuna d.o.o. promovira blago na način, ki je običajen, zlasti prek novic, poslanih strankam, oglasnih bannerjev in drugih predstavitev v medijih po presoji Multistore Štacuna d.o.o. To določilo ne ustvarja nobene obveznosti družbe Multistore Štacuna d.o.o. za promocijo blaga.

 

Člen 8 Trajanje in odpoved Pogodbe
8.1 Pogodba je sklenjena in stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta pogodbenika, in je sklenjena za 1 (eno) leto.
8.2 Vsaka pogodbenik lahko odpove pogodbo s pisnim obvestilom fizično dostavljenim drugemu pogodbeniku na njegov registrirani poslovni naslov. Odpovedni rok je 1 (en) mesec in začne teči prvi koledarski dan koledarskega meseca, ki sledi koledarskemu mesecu.
8.3 Po odpovedi pogodbe je Partner dolžan izpolniti svoje obveznosti v zvezi z blagom, ki so ga kupci prevzeli pred prenehanjem pogodbe.

 

Člen 9 Provizija
9.1 Provizija od prodaje. Za prodajo partnerjevih artiklov preko spletne tržnice je obračunana provizija na končno neto ceno artikla. Provizije so določene po dogovoru med pogodbenikoma in sicer med 5% do 10% + DDV.
9.2 Provizija za realizirano naročilo. Za vsako realizirano naročilo preko spletne tržnice je obračunana pristojbina 2,5% + DDV na končno neto ceno posameznega naročila vključno s poštnino, ne glede na število izdelkov v naročilu.
9.3 Dogovorjena provizija na prodane partnerjeve artikle v spletni tržnici se v le tej samodejno obračuna ob uspešno dostavljenem naročilu, razen v primeru, ko kupec plača po povzetju. V tem primeru se izvede mesečni pobot za pretekli mesec prodaje.
9.4 Pristojbina 2,5% + DDV na končno neto ceno posameznega naročila se partnerju mesečno obračuna za pretekli mesec.

Člen 10 Prenos izkupička od prodaje na spletni tržnici

10.1 Izkupiček od prodaje na spletni tržnici pomeni vsako transakcijo z odšteto dogovorjeno provizijo, ki jo je kupec izvedel za posamezno naročilo, razen denar pridobljen s plačilom po povzetju.
10.2 Parterju se do 4 (štirikrat) v mesecu oziroma 1 (enkrat) tedensko odobri zahtevek po prenosu izkupička od prodaje na spletni tržnici na partnerjev transakcijski račun.